Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Syn­ty­mä­päi­vi­ään viet­tä­vä, 100-vuo­ti­as Suo­mi on myös osa Eu­roop­paa. Mut­ta mitä eu­roop­pa­lai­suus tar­koit­taa – min­kä­lais­ten ar­vo­jen ja ide­aa­lien va­raan se on ra­ken­tu­nut, kuin­ka uni­ver­saa­le­ja nuo ar­vot ovat, mikä yli­pää­tään on Eu­roo­pan idea? Ke­vään 2017 fi­lo­so­fi­a­kah­vi­las­sa poh­di­taan näi­tä ky­sy­myk­siä niin fi­lo­so­fi­an, his­to­ri­an kuin oi­keus­tie­teen­kin näkö­kul­mis­ta.

Kuo­pi­on Fi­lo­so­fi­a­kah­vi­la ke­rää jäl­leen fi­lo­so­fi­as­ta kiin­nos­tu­nei­ta kuo­pi­o­lai­sia kes­kus­te­le­maan alan asi­an­tun­ti­joi­den alus­tuk­sis­ta. Kah­vi­laan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki ai­hees­ta kiin­nos­tu­neet riip­pu­mat­ta kou­lu­tuk­ses­ta ja muus­ta taus­tas­ta.

Ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään niin, että kai­kil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua kes­kus­te­luun. Tämä ei ole kui­ten­kaan pa­kol­lis­ta, vaan pai­kal­le voi ai­van hy­vin tul­la vain kuun­te­le­maan ja naut­ti­maan aja­tuk­sien he­rät­te­lys­tä. Ta­voit­tee­na on elä­vyys, tois­ten koh­taa­mi­nen kas­vok­kain, eri-ikäis­ten ja eri elä­män­pii­reis­tä tu­le­vien ih­mis­ten nä­ke­mi­nen ja kuun­te­le­mi­nen sekä uu­sien näkö­a­lo­jen avaa­mi­nen yh­des­sä.

Oh­jel­ma

11.1. ”Mis­sä on moni­ar­voi­suu­den itä­raja?”
Ylei­sen his­to­ri­an pro­fes­so­ri Juk­ka Kor­pe­la, Itä-Suo­men yli­o­pis­to
Ravintola Kreeta

8.2. ”Eu­roop­pa fi­lo­so­fi­se­na ide­a­na”
Eu­roop­pa-tut­ki­muk­sen tut­ki­ja­toh­to­ri Timo Miet­ti­nen
Kuopion kaupunginkirjaston luentosali

22.3. ”Oi­keus­val­ti­on idea”
Ym­pä­ris­tö­oi­keu­den ja ylei­sen oi­keus­tie­teen yli­o­pis­to­leh­to­ri Niko Soi­ni­nen
Kuopion kaupunginkirjaston kahvila

12.4. ”Po­pu­lis­min nou­su Eu­roo­pas­sa”
Emi­lia Pa­lo­nen, yli­o­pis­ton­leh­to­ri (ma.), Po­li­tii­kan ja ta­lou­den tut­ki­muk­sen lai­tos, Hel­sin­gin yli­o­pis­to
Kuopion kaupunginkirjaston kahvila

 

Kantti taltioi Filosofiakahvilan alustuksia soveltuvin osin. Aiempia Filosofiakahvilan alustuksia löydät sarjan etusivulta.

Tilaisuudet järjestetään klo 17–19. Tilaisuudet ovat maksuttomia, ei ennakkoilmoittautumista. Tilaisuuksien järjestäjänä toimii Snellman-kesäyliopisto .

Filosofiakahvila-sarjan etusivulle

Vastaa