Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Filosofiakahvila jatkuu jälleen Kuopiossa. Ke­vään 2016 tee­ma­na on us­kon­non­fi­lo­so­fia.

Kuo­pi­on Fi­lo­so­fi­a­kah­vi­la ke­rää jäl­leen fi­lo­so­fi­as­ta kiin­nos­tu­nei­ta kuo­pi­o­lai­sia kes­kus­te­le­maan alan asi­an­tun­ti­joi­den alus­tuk­sis­ta. Kah­vi­laan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki ai­hees­ta kiin­nos­tu­neet riip­pu­mat­ta kou­lu­tuk­ses­ta ja muus­ta taus­tas­ta.

Ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään niin, että kai­kil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua kes­kus­te­luun. Tämä ei ole kui­ten­kaan pa­kol­lis­ta, vaan pai­kal­le voi ai­van hy­vin tul­la vain kuun­te­le­maan ja naut­ti­maan aja­tuk­sien he­rät­te­lys­tä. Ta­voit­tee­na on elä­vyys, tois­ten koh­taa­mi­nen kas­vok­kain, eri-ikäis­ten ja eri elä­män­pii­reis­tä tu­le­vien ih­mis­ten nä­ke­mi­nen ja kuun­te­le­mi­nen sekä uu­sien näkö­a­lo­jen avaa­mi­nen yh­des­sä.

Oh­jel­ma

23.2. ”Ju­ma­la ja sek­si pervoteorian sil­min”
Tee­mu Ra­ti­nen, TT, tut­ki­ja­toh­to­ri, Hel­sin­gin yli­o­pis­to
Kuuntele Ratisen alustus

15.3. ”Islam ja filosofia”
Jari Kaukua, FT, tut­ki­ja­toh­to­ri, Jy­väs­ky­län yli­o­pis­to
Kuuntele Kaukuan alustus

12.4. ”Kir­kon usko ja tie­teel­li­nen maa­il­man­kuva”
Jari Jolk­ko­nen, do­sent­ti, Hel­sin­gin yli­o­pis­to ja Itä-Suo­men yli­o­pis­to, Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa.
Kuuntele Jolkkosen alustus

17.5. ”Ateis­mi yh­teis­kun­nal­li­sen il­mi­ö­nä”
Tee­mu Taira, FT, us­kon­to­tie­teen yli­o­pis­ton­leh­to­ri, Hel­sin­gin yli­o­pis­to
Kuuntele Tairan alustus

Kantti taltioi Filosofiakahvilan alustuksia soveltuvin osin. Aiempia Filosofiakahvilan alustuksia löydät sarjan etusivulta.

Tilaisuudet järjestetään klo 17–19 Kuopion kaupunginkirjaston kahvilassa, osoitteessa Maaherrankatu 12. Tilaisuudet ovat maksuttomia, ei ennakkoilmoittautumista. Tilaisuuksien järjestäjänä toimii Snellman-kesäyliopisto .

Filosofiakahvila-sarjan etusivulle

Vastaa