Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Kuopiossa tehdyn tutkimuksen mukaan perusterveydenhuollon palveluja runsaasti käyttävillä nuorilla tytöillä psykososiaaliset ongelmat, kuten alkoholin haitallinen käyttö ja masennusoireet, näyttävät olevan tavallisempia kuin muilla, vaikka fyysiset oireet ovatkin tavallisin vastaanottokäynnin syy. Runsas perusterveydenhuollon palvelujen käyttö on tytöillä myös huomattavasti tavallisempaa kuin pojilla. Tutkijoiden mukaan terveydenhuollossa voitaisiinkin kiinnittää enemmän huomiota vastaanotolla toistuvasti käyvien tyttöjen mahdolliseen psyykkiseen oireiluun ja päihteiden käyttöön.

Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan sekä Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistyönä.

Tutkimusaineisto kerättiin Kuopiossa vuonna 2005. Tavoitteena oli tarkastella nuorten terveyspalveluiden käyttöä ja siihen liittyviä taustatekijöitä. Kyselytutkimukseen osallistui 288 peruskoulun ja toisen asteen opiskelijaa, jotka olivat iältään 13–18-vuotiaita. Heidän käyntejään perusterveydenhuollossa lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla tarkasteltiin saman vuoden ajalta. Kyselytutkimuksessa kartoitettiin itsearviointilomakkeella tutkittavien perhetaustaa, koulunkäyntiä, fyysistä terveydentilaa, mielenterveysoireita ja päihdekäyttöä. Perusterveydenhuollon käyntitiedot poimittiin terveyskeskuksen sairauskertomuksista tutkittavien luvalla.

Nuorille kertyi vuoden aikana yhteensä 1411 käyntiä terveyskeskuksessa tai kouluterveydenhuollossa. Nuoren runsas terveyspalveluiden käyttö määriteltiin yli viideksi käynniksi vuodessa. Valtaosa runsaasti palveluja käyttäneistä oli tyttöjä. Yleisin käyntisyy oli jokin hengitysteiden sairaus. Psykososiaaliset taustatekijät kuitenkin ennustivat runsaita perusterveydenhuollon käyntejä. Tytöillä alkoholin haitallinen käyttö ja masennus- ja ahdistuneisuusoireet, pojilla taas runsas fyysinen oireilu ja vanhempien alempi sosioekonominen asema liittyivät runsaaseen terveyspalveluiden käyttöön. Lukiota käyvillä nuorilla oli vähemmän perusterveydenhuollon käyntejä kuin peruskoululaisilla ja ammattikoulua käyvillä nuorilla.

Tulosten mukaan nuoret käyvät vastaanotolla enimmäkseen fyysisten vaivojen vuoksi, mutta mahdolliseen taustalla piilevään psyykkiseen oireiluun ja päihdekäyttöön olisi hyvä kiinnittää enemmän huomiota, etenkin jos käynnit perusterveydenhuollossa ovat toistuvia.

Vastaa