Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut selvityksen lukioiden nykytilasta ja kehittämistarpeista. Selvityksen mukaan lukio tarjoaa valmiuksia jatko-opintoihin, mutta kehityskohteita löytyy muun muassa tulevaisuuden osaamistarpeissa, kansainvälistymisessä ja lukiolaisten hyvinvoinnissa.

- Lukio tarjoaa opiskelijoille myönteisen asenteen jatko-opintoihin, mutta se ei kuitenkaan kaikilta osin tuota korkeakouluopintojen edellyttämää osaamista. Haasteet liittyvät erityisesti asioiden syvälliseen ymmärtämiseen sekä tiedon käsittelyyn ja kriittiseen ajatteluun liittyviin taitoihin, painottaa projektipäällikkö Tiina Silander.

Pitkän matematiikan ja kielten suosio on laskussa, koulu-uupumuksen yleisyys nousussa. Tytöistä noin viidennes ja pojista hieman alle 10 prosenttia kokee koulu-uupumusta.

Lukio-opettajat ovat hyvin tehtäväänsä kelpoisia (noin 98 %).  Digitalisaatio, uusi pedagoginen ajattelu, oppilaiden ja opiskelijoiden tuen tarpeiden lisääntyminen, työelämän muutokset, globalisaatio, kulttuurisen moninaisuuden lisääntyminen sekä toimintakulttuurin muutokset haastavat opettajan osaamista yhä enemmän. Oppiminen on Suomessa vertailumaihin nähden hyvin opettajakeskeistä.

Lukioissa vallitsee edelleen vahvana opettajien yksin toimimisen perinne. Oppiminen toisilta, yhdessä tekeminen ja muut kehittynyttä yhteisöllisyyttä ilmentävät käytänteet ovat Suomessa vertailumaita harvinaisempia.

Siirtyminen toiselta asteelta jatko-opintoihin on Suomessa OECD-maiden keskiarvoa hitaampaa. Kolmasosa ylioppilaista jatkaa suoraan lukion jälkeen jatko-opintoihin. Välivuotta pitävien opiskelijoiden määrä on kasvanut yli 10 prosenttia kymmenessä vuodessa.

Lukiot toimivat yhteistyössä korkeakoulujen ja työelämän kanssa usein erilaisin tavoin. Yhteistyö on laajentunut, mutta toimintamallit ovat pysyneet alakohtaisina ja paikallisina.

Kaikilla lukiolaisilla ei ole mahdollisuuksia saada kokemuksia kansainvälisestä toiminnasta, vaikka nuorten oma toimintaympäristö on yhä kansainvälisempi. Ulkomaanjaksoille lähtee vain noin joka yhdeksäs lukiolainen. Noin puolessa lukioista opiskeli kansainvälisiä opiskelijoita.

Tavoitteena tulevaisuuden osaamistarpeisiin
vastaava vetovoimainen lukio

Lukioselvitys taustoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio -hankkeen suunnittelua ja toteuttamista. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä ja korkeakouluihin valmistavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Katso myös:

Lukioselvitys – kooste lukion nykytilaa ja kehittämistarpeita koskevista selvityksistä ja tutkimuksista, opetus- ja kulttuuriministeriö:
http://minedu.fi/documents/1410845/5394394/LUKIOSELVITYS_21_11_2017.pdf

Uusi lukio -hankkeen verkkosivut:
http://minedu.fi/uusilukio

JÄTÄ VASTAUS